Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

BiH2029 - Nahranimo budućnost!

BelminB BelminB  •  2019-11-26  •    Nema komentara
Strategija BIH2019 Trash2Treasure
Strategija BIH2019 Trash2Treasure


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-52

Strategija BiH 2029 - Nahranimo budućnost! Naša vizija je u okvirima grada Sarajeva, a podjednako i Bosne i Hercegovine strateškim djelovanjem smanjiti gubitke hrane za 30 %, a reciklirati i do 50%.

Gubitak hrane je globalni problem. Svjetski gubitci hrane imaju negativan utjecaj na okolinu, ekonomiju, sigurnost hrane i nutricionizam.

Kada bismo gubitak hrane posmatrali kao jednu državu, ta država bi bila treća po proizvodnji ugljendioksida u svijetu, odmah iza Sjedinjenih Americkih Drzava i Kine.

Gubitak hrane generira 3,3 milijarde tona ugljendioksida sto direktno ubrzava globalne klimatske promjene, a zapravo oko 8% staklenickih gasova je posljedica ovog problema.

Gubitak hrane kroz domacinstva je u razvijenom svijetu jos jedna od glavnih briga. Ako sada zanemarimo pakovanje u kojem se nalaze prehrambeni artiki, voce i povrce, koje je nerijetko od plasticnih materijala i koje zahtijeva recikliranje, a fokusiramo se samo na gubitke hrane - vidimo da oni u razvijenim zemljama  dostizu i do trecine tj. 33% hrane biva otpadom. 

Milanski protokol je dokument kreiran od BCFN foundation, a koji analizira ključne probleme tzv. “food paradoxes” i nudi praktična rješenja. Cilj Milanskog protokola jestepodići svjesnost vlada, institucija i javnosti o urgentnoj potrebi za akcijom u cilju održive ishrane. 

Tri paradoksa i tri glavna izazova za pobijediti u cilju postizanja održive ishrane jesu:

Prvi paradoks: Hrana koju proizvodimo nije ravnomjerno distribuirana, gdje 795 miliona ljudi  pati od izgladnjelosti dok su 2,1 milijardi ljudi pretili

Drugi paradoks: čak 40% svjetskih zaliha žitarica se koriste u ishrani stoke i za pogon vozila dok bi se mogle koristiti u prehrani svjetske populacije

Treći paradoks: Food waste; Trećina od sjelokupne proizvodnje hrane biva izgubljena što je zapravo četiri puta više od potrebnoga za prehranu izgladnjelog dijela populacije svijeta.

Rješenje:

Svaku promjenu pogoni vizija, a naša vizija je u okvirima grada Sarajeva, a podjednako i Bosne i Hercegovine strateškim djelovanjem smanjiti gubitke hrane za 30 %, a reciklirati i do 50% otpada do 2029. godine.

Priroda problema gubitka hrane jeste takva da se može posmatrati lokalno jednako kao i globalno, pa bi značilo da strategije i sistemi koji važe na globalnom nivou mogu biti primjenjivi i funkcionalni u okvirima jednog grada ili države, a tako i u suprotnom smjeru - od lokalnog ka globalnom.

Rijesiti ovakav problem znači strateški pristupiti problemu i adresirati nekoliko najvažnijih segmenata, a sa glavnim fokusom na educiranje i animiranje cjelokupne javnosti, lokalnih zajednica, institucija i najvažnije od svega - pojedinca.

Strategija “BiH 2029 - Nahranimo budućnost”  jeste sistem i agenda, a objedinila bi sljedeće pojedninacne elemente:

1. Monitoring i infrastruktura

Imati sistematski pristup i formiranu zdravu infrastrukturu je prvi korak.

Svaki sistem treba da raspolaže informacijama i treba da bude struktuisan tako da u određenom vremenskom kontekstu može da formira statističke podatke i alarmira potrebne korake. 

Ovaj segment je osnov za djelovanje, a podrazumijevao bi ispitivanja, analiziranja i formiranja stvarne slike o gubitcima hrane na konkretnom prostoru - prostoru grada. Ovaj segment bio bi i pokazatelj rezultata ali i okidač za promjene u načinu djelovanja.

Također, ovom segmentu može se pridodati i edukativni karakter, pa osim analiziranja i statistike, paralelno bi ovaj segment mogao i imati edukativnu i informativnu ulogu kroz kampanju. 

2.Vodstvo - Svako treba biti ambasador ove strategije

Od svakoga se očekuje da sudjeluje u borbi ka smanjenju otpada. “BiH2029 - Nahranimo budućnost” jeste strategija koja je usmjerena svima, a njoj za pozitivne promjene i dugoročni uspjeh treba pozitivan imidž. Promocija strategije od strane: javnog sektora, privatnog sektora, obrazovnih institucija,  poznatih pojedinaca, glumaca, sportista, kuhara, trenera, aktivista, boraca za okoliš.

3. Angažman javnosti, komunikacija i promjena navika

Javnosti jasno predstaviti viziju kroz različite onlajn i printane komunikacijske kanale,  načine na koje mogu lako promijeniti svoje navike, a tako direktno utjecati na rješenje problema.

Pojednostavljenjem problema i jasnim i jednostavnim rješenjima pridobiti potporu.

4. Servis Trash2Treasure Bisnisima, insitiucijama i pojedincima koji su uvidjeli koristi i odazvali se agendi obezbijediti podršku, resurse i vještine, a također pozvati ih na implementaciju i podršku promjena kroz sistem Trash2Treasure.

“BiH2029 - Nahranimo budućnost” nije zaseban, izolovan sistem niti institucija, a tiče se svih nas!

Servis Trash2Treasure jeste sistem zbrinjavanja otpada koji funkcioniše na dva nivoa:

Level 1: Jestivi ostatci hrane

Upotrebljive i jestive ostatke hrane iz regostrovanih biznisa na dnevnoj bazi transportovati u ustanove i javne kuhinje i tamo isti dan utrošiti.

Level 2: Otpad od hrane kao izvor energije - Smeđi kontejneri

FOOD WASTE BOX: Kako se u BiH otpad još uvijek ne sortira, tako ne postoje ni mjesta za odlaganje biološkog otpada. Sistem Trash2Treasure bi koristio SMEĐE KONTEJNERE tzw food waste BOX. Food waste boxovi bi bili planirano smješteni na javne površine, pijace i naravno svaki partner, biznis ili javna ustanova dobio bi jedan smeđi box.

FOOD WASTE TRANSPORT: Vizija jeste da za transport otpada od hrane vrše električna vozila sa 0 emisije. 

FOOD WASTE FACILITY: Proces razgradnje hrane, biljaka i zivotinja naš planet već milioima godina uspješno radi. Naravno, u cijelom procesu razgradnje znatan je i udio energije koja nastaje.  Postoje mnogi načini da se ta energija iskoristi, a najjednostavnije od mogućih rješenja bio bi kompost.Osim toga, hemijski proces raspadanja i razgradnje hrane jeste proces koji daje ogromnu količinu toplotne energije, pa u konačnici i električne energije. (Piroliza)


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova